• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین16
بازدید امروز78
بازدید دیروز248
بازدید این ماه326
بازدید کل196184
 
  • پیوند ها

شرح وظایف واحد حراست سازمان

اهم وظایف

تهیه سیستم حفاظت و امنیت سازمان

برنامه ریزی برای جذب، نگهداری، کنترل و  سایر امور نگهبانان سازمان

پیشگیری از بروز تخلفات حراستی و امنیتی

برخورد با تخلفات حراستی و امنیتی.

شرح وظایف

تهیه سیستم حفاظت و حراست سازمان مبتنی بر:

 قوانین و مقررات کشوری

قوانین و مقررات حفاظتی شهرداری تهران

شرایط بومی سازمان

اجرا و هدایت سیستم حفاظت و حراست:

  • حفاظت فیزیکی و غیرفیزیکی از پرسنل سازمان
  • حفاظت از اموال فیزیکی و غیرفیزیکی سازمان
  • جرا و هدایت سیستم حفاظت و حراست، شامل:

• ستاد سازمان

•  مدیریت مراکز خدمات اجتماعی مناطق

- اجرا و به روزآوری ضوابط و دستورالعمل ها و ... لازم برای اطلاع رسانی به مراکز مسوولیت در سطوح مختلف سازمان برای پیشگیری از بروز تخلفات مرتبط

-  شرکت در جلسات کمیته جذب (در مواردی که از حراست درخواست می شود) و اظهارنظر در گزینش منطبق بر آیین نامه ها به کمیته جذب

- تهیه دستورالعمل ها و ضوابط لازم برای اطلاع رسانی پرسنل برای جلوگیری از بروز تخلفات حراستی و حفاظتی

- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم برای پیشگیری از بروز تخلفات و تهدیدات حراستی و حفاظتی و آمادگی برای شرایط بروز و برخورد با تخلفات.

- عمال کنترل های حفاظتی و حراستی بر واحدها از طریق:

•  نیروهای نگهبانی و حراست مستقر در ستاد، مراکز و ...

•  نمایندگان مشترک {احتمالی} با واحد «مدیریت بازرسی»

- تهیه سیستم مدیریت پیمانکاران امنیتی سازمان و کنترل بر فعالیت آنها

- مدیریت سیستم نگهبانی سازمان و تهیه بانک اطلاعات لازم برای اعمال کنترل موثر بر نگهبانی مراکز.

-  تنظیم و اطلاع رسانی و آموزش دستورالعمل ها و ضوابط لازم به نگهبانان در برخورد با مراجعان و نظارت بر اجرای آن

-  برنامه ریزی و پیگیری برای جذب، جابجایی و بهره گیری از نگهبانان با هماهنگی مدیریت منابع انسانی

- برنامه ریزی و نظارت بر انواع خدمات رفاهی و ... ارائه شده به نگهبانان در هنگام انجام وظیفه

  دریافت، ثبت، شماره گذاری لازم و ارسال مکاتبات «محرمانه/مستقیم»

-  رسیدگی به شکایات مرتبط با نگهبانان که به واحدهای مختلف ارجاع شده اند

-  رسیدگی به شکایات انظباطی و رفتاری کارکنان از یکدیگر و ارجاع به مراکز ذیربط از جمله کمیته انضباطی یا مدیران ارشدو ...

-  برنامه ریزی برای دریافت اطلاعات از تخلفات کارکنان از ضوابط و حفاظتی و حراستی با بهره گیری از ظرفیت های موجود در «مدیریت منابع انسانی» و «مدیریت نظارت و بازرسی»

- مدیریت تامین امنیت مسوولین نظام در موارد بازدید و مراجعه به سازمان

-  تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات پایه و تفصیلی مورد نیاز.

 - تهیه بانک اطلاعاتی از سوابق و تجربیات بدست آمده و ارائه آنها به واحد کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد در معاونت برنامه ریزی و توسعه ی شهری

- به روزآوری اطلاعات بندهای 19 و 20.

- سایر وظایف محوله.