• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین17
بازدید امروز82
بازدید دیروز248
بازدید این ماه330
بازدید کل196188
 
  • پیوند ها

شرح وظایف حوزه حقوقی و امور قراردادها

شرح وظایف و ماموریت های اداره امورقراردادها و حقوقی
-  هدایت و راهبری کلیه فعالیت های مربوط به بررسی وطرح دعاوی حقوقی و جزایی سازمان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی درمراجع قضایی و سایرمراجع ذیصلاح
-  دفاع ازدعاوی حقوقی و جزایی سازمان علیه اشخاص حقیقی وحقوقی و نیزپاسخگویی دقیق ومستند و مستدل به دعاوی مطروحه علیه سازمان به منظور دفاع از حقوق و منافع سازمان و پیگیری به جریان تعقیب پرونده ها تا صدور حکم قطعی در موارد خاص
- تهیه و تدوین متن لوایح دفاعیه حسب شکایات مطروحه در دادگاهها علیه سازمان در موارد خاص باهمکاری واحدهای ذیربط
-  تهیه وتدوین متن اظهارنامه قانونی و دادخواست علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی در موارد خاص و پیگیری موارد حسب سیرتشریفات قانونی آن تا حصول نتیجه
- هدایت و راهبری کلیه فعالیت های مرتبط به بررسی و اظهار نظرحقوقی در موارد ذیل الاشاره
الف- استاندارد سازی قراردادها و موافقت نامه های مورد نظربه لحاظ شکل و محتوای فیمابین سازمان و اشخاص حقیقی وحقوقی
ب - پیمانها ، قراردادها-خرید- فروش- تهاتراملاک وموافقتنامه ها

پ - اختلاف های ملکی ، سوءاستفاده و تخلفات موسسات واشخاص طرف قرارداد سازمان با حفظمصالح و منافع سازمان در چارچوب قوانین و مقررات
-  راهبری فعالیت های مربوط به امورحقوقی و قانونی به منظوروصول مطالبات سازمان در موارد عدم ایفای تعهدات طرف قرارداد سازمان در موردهای خاص از طریق وثایق در چارچوب قوانین ومقررات مربوطه
- راهبری اقدامات لازم ظرف مهلت قانونی درخصوص درخواست تجدید نظراحکام صادره علیه سازمان و پیگیری تاحصول نتیجه قطعی در موارد خاص
- هدایت فعالیت های حقوقی امورمربوط به تسهیلات مالی اعطایی به کارکنان سازمان و  بیمه شدگان و کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی حسب مورد و پیگیری موارد
- تلاش درجهت تکوین وتکمیل بانک اطلاعات موارد حقوقی سازمان با تشریک مساعی واحدهای ذیربط
- تهیه گزارش عملکرد سالانه وارائه به مدیرمربوطه
- بررسی واظهار نظرحقوقی در خصوص پرونده های مطروحه اتباع بیگانه مرتبط باماموریت های سازمان
- حضورفعال، به موقع و موثردرجلسات محاکم و مراجع قضایی ، ادارات سازمان حسب موارد خاص و ادای توضیحات لازم مبتنی برمدارک مستند و مستدل به منظور دفاع از حقوق و منافع سازمان و پیگیری موارد.
-  شرکت درکمیسیون های مربوط به مناقصه و مزایده درچارچوب قوانین و مقررات
- ارائه کمک های  کارشناسی، تخصصی و نیازهای اطلاعاتی به کلیه واحدهای درخواست کننده
-  تهیه وتنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه تابعه جهت تصویب مراجع ذیصلاح وارائه طریق واحدهای ذیربط در زمینه اجرای موارد مذکور
- دعوت از بدهکاران وانجام مذاکرات لازم درجهت وصول مطالبات معوق سازمان قبل از طرح دعاوی
- واگذاری خدمات براساس بسته های خدمتی به بخش خصوصی ، مبتنی برقانون مناقصه و آئین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری تهران و انجام برنامه کاهش تصدی گری
- کارشناسی و تنظیم کلیه قراردادها
- برگزاری کمیسیون معاملات در سازمان با شرکت اعضای کمیسیون
- کمک به افزایش درآمد سازمان از طریق واگذاری های جاری ومزایده وفروش اموال اسقاطی و کمک به صرفه جویی و کاهش هزینه های سازمان از طریق برگزاری مناقصه های عمومی، محدود وترک تشریفات درمعاملات
- برگزاری جلسات کمیسیون مناقصه ها و مزایده ها
- تهیه صورتجلسه های کمیسیون مناقصه ها و مزایده ها
- تهیه آگهی های فراخوان مناقصه ها و مزایده ها (عمومی)
- تهیه وارسال دعوتنامه برای مناقصه گران(محدود)
-  تهیه وتنظیم اسناد مناقصه و مزایده
- تهیه نامه ابلاغ برنده شدگان مناقصه و مزایده گران
-  تهیه وتنظیم قراردادهای مناقصه ومزایده گران منتخب
- تهیه وتنظیم قرادادهای مستقیم پس از اخذ مجوزها
- هماهنگی لازم در خصوص اخذ امضاء قراردادها
- تهیه نامه ابلاغ نهایی قراردادها
- پاسخگویی تلفنی و حضوری درخصوص مناقصه ها ومزایده ها