• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین17
بازدید امروز82
بازدید دیروز248
بازدید این ماه330
بازدید کل196188
 
  • پیوند ها

شرح وظایف مدیریت ها معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

  شرح وظایف اداره هماهنگی و کنترل عملکرد

-           ایجاد وتقویت هماهنگی های لازم درون سازمانی و برون سازمانی درحیطه ماموریتهای محوله از سوی معاونت مربوطه

-           ایجاد وتقویت نظارت برنوع ونحوه اجرای برنامه های پیش بینی شده و ابلاغی درون سازمانی و برون سازمانی

-           ایجاد وتقویت تعاملات بین واحدهای اجرایی در راستای ارتقاء کمی و کیفی ماموریتها

-           هماهنگی و پیگیری مصوبات ابلاغی ازسوی معاونت مربوطه تا حصول نتیجه و اعلام گزارش بین معاونتها ، مناطق و سایر

-           اخذ و جمع آوری کلیه اطلاعات و آمارمربوطه به طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی از سوی معاونت تخصصی

-           تطبیق نوع ............. فعالیتهای واحدهای تابعه با ماموریت ابلاغی

-           تعیین شاخص های عملکردی وارزیابی فعالیت ها بامعیارهای تعیین شده

-           بررسی و رسیدگی لازم به مشکلات موجود در مسیرانجام ماموریت ها واعلام گزارشات مربوطه به معاونت

-           شرکت در جلسات متناسب با وظایف محوله ازسوی معاونت  تخصصی

-           ارائه گزارشات روزانه- هفتگی و ماهیانه از بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه درچارچوب وظایف محوره

-           انجام سایر امورمحوله از سوی مقام معاونت درحیطه وظایف و ماموریتهای محوله

-           بازبینی و بازنگری مستمر برفرآیند فعالیت ها درچارچوب تطبیق با ماموریت معاونت  و اصلاح موارد احتمالی جهت احصاء نتایج مطلوب ....

    شرح وظایف اداره برنامه ریزی اجتماعی

-           اخذ سیاست های معاونت تخصصی سازمان مبتنی بررویکرد ها وماموریتهای محوله

-           اخذ وجمع آوری کلیه اطلاعات وآمارهای مرتبط موضوعی درهمه زمینه های اجتماعی

-           تهیه و تشکیل بانک اطلاعاتی و سامانه بانک اجتماعی

-           تهیه شناسنامه اجتماعی محلات- نواحی و مناطق

-           بررسی و تعیینSWOTاز منظرهای مختلف موضوعات اجتماعی

-           تطبیق نوع ومیزان فعالیت های واحدهای تابعه با ماموریت های ابلاغی

-           تعیین و تبیین شاخص های عملکردی و ارزیابی فعالیت ها با معیارهای فوق

-           ایجاد سامانه پردازش گری اجتماعی

-           ایجاد و تقویت نظارت برنوع و نحوه اجرای برنامه های پیش بینی شده و ابلاغی درون سازمانی و برون سازمانی

-           بسط و توسعه مطالعات و پژوهش های اجتماعی

-           ایجاد وتقویت تعامل بین واحدهای اجرایی درون سازمانی وبرون سازمانی درجهت بهبود کمی و کیفی ماموریت ها

-           شرکت در جلسات مرتبط موضوعی درچارچوب ماموریتهای محوله از سوی معاونت تخصصی

-           ارائه گزارشات روزانه – هفتگی – ماهیانه ازبررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه درچارچوب وظایف محوله

-           بازبینی و بازنگری مستمتر برفرآیندفعالیت ها در چارچوب تطبیق با ماموریت های محوله و درصورت لزوم اصلاح موارد احتمالی جهت احصاء نتایج مطلوب تر

-           تهیه و تدوین برنامه های اموراجتماعی و فرهنگی متناسب با ماموریتهای سازمان

    شرح شغل مدیراداره فناوری اطلاعات

-           نظارت برتهیه و به روزنگاه داشتن، شناسنامه تجهیزات رایانه ای- تجهیزات شبکه وتجهیزات مرکز تلفن و شناسنامه، نرم افزارهای موجود به منظور ساماندهی اطلاعات از تجهیزات موجود در واحدها

-           برنامه ریزی جهت  توسعه و پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمان و مراکز

-           نظارت بر برقراری امنیت شبکه

-           مدیریت تخصیص منابع به کاربران

-           نظارت بر پشتیبانی و نگهداری شبکه

-           نظارت بر نگهداریdata و back up  گیری از server هاونرم افزارها به صورت دوره ای و آرشیوآنها

-           راهبری سیستم اتوماسیون اداری

-           نظارت بر پشتیبانی کلیه سیستم سخت افزار ی( سازمان و مراکز تحت پوشش – دوربین – ساعت زنی و ...)

-           نظارت برنگهداری و پشتیبانی شبکه های داخلی و فرا ساختمانی مراکز

-           برنامه ریزی جهت ایجاد و به روز رسانی پورتال سازمان

-           برنامه ریزی و نظارت بر پشتیبانی و مدیریت سیستم اتوماسیون

-           نظارت بر طراحی و پشتیبانی بانکهای اطلاعاتی

-           برنامه ریزی و نظارت بر تهیه نرم افزارهای کاربردی

-           مدیریت و پشتیبانی سامانه های پیام کوتاه –GPS– بیسیم

-           نظارت بر فعالیت زیر مجموعه مدیریت و بررسی مسائل و مشکلات آنها

-           رؤیت کلیه مکاتبات و ارجاع مناسب

-           شرکت در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی

-           نظارت برروند خرید تجهیزات رایانه ای

-           نظارت برروند تعمیرات وکنترل تجهیزات

-           نظارت برسیستم نرم افزاری مرکز تلفن ونحوه ارتباط سیستم رایانه ای با مرکز تلفن(مراکز تلفن دارای رایانه)

شرح وظایف اداره طرح، برنامه و بودجه

-           برنامه ریزی درچارچوب سیاست ها و رویکردهای مدیریتی معاونت تخصصی سازمان

-           تهیه و تدوین برنامه های تمامی واحدهای تابعه سازمان درچارچوب ماموریت های محوله

-           مشخص نمودن محصولات نهایی هر یک از فعالیت های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه ها

-           تهیه وتدوین پروژه های مشخص از طرح های هر یک از واحدهای تابعه در راستای تحقق اهداف برنامه ها

-           بودجه ریزی عملیاتی برای سطوح مختلف پروژه های – طرح ها و برنامه های هر یک از  ماموریت های محوله برای هریک از واحدهای تابعه سازمانی

-           اعلام نظرو توجیه برهر یک از برنامه های پیشنهادی واحدهای تابعه سازمان درچارچوب وظایف و ماموریت ها

-           نظارت و ارزیابی و رسیدگی مستمربرفرآیندهای عملکردی پروژه ها – طرح ها و برنامه های سازمان

-           تعیین و تشخیص شاخص های مناسب عملکردی جهت بهبود فرآیند احصاء محصولات نهایی

-           تعیین وتشخیص میزان انحرافات از معیارهای پیش بینی شده در راستای تحقق اهداف

-           تعیین و بازبینی مستمرSWOTدرمراحل پیشنهاد و نیز اجرای پروژه ها- طرح ها و برنامه های سازمان

-           بررسی و رسیدگی لازم به کلیه مکاتبات موضوعی مرتبط و پیگیری تاحصول نتیجه واعلام به معاونت

-           حضور و شرکت در جلسات درچارچوب وظایف محوله

-           پیش بینی برنامه های کوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت و نیز ارائه مدل ها و الگوهای مدیریتی بهینه منطبق با سیاست ها و رویکردهای سازمان