• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین16
بازدید امروز80
بازدید دیروز248
بازدید این ماه328
بازدید کل196186
 
  • پیوند ها

شرح وظایف مدیریت های معاونت توسعه رفاه و مشارکت های اجتماعی

     شرح شغل مدیراداره  توسعه زیرساختهای اجتماعی

-           تدوین طرح ها و دستورالعملهای اجرایی در حوزه رفاه اجتماعی شهروندان ، با همکاری سایر ادارات درون بخشی

-           راه اندازی بانک اطلاعاتی خانواده های در معرض آسیب اجتماعی ، با همکاری سایرادارات درون بخشی و برون سازمانی

-           آسیب شناسی اجتماعی ساختارهای درون شهری به منظور ایجاد رفاه اجتماعی

-           ارزیابی و پایش برنامه ها و طرحهای دردست اقدام با همکاری سایر ادارات درون بخشی

-           ایجاد و تقویت اطلاع رسانی در سامانه اقتصاد شهروندی و رفاه اجتماعی برای جامعه هدف

-           مطالعه و تدوین کتابچه تعاریف و مفاهیم اولیه در .... از زیر ساخت ها و تطبیق با معیارها و مفاهیم و موضوعات اجتماعی مبتنی بر وضع مطلوب و استانداردهای موجود

-           تهیه و شناسنامه فضاها – امکانات و کلیه فرصت های فرهنگی – اجتماعی –ورزشی و تفریحی در مقیاس محله – منطقه – شهر

-           تعیین و شناسایی کاربرد .... و خدمات محقق شده و در حال بهره برداری فعلی در نقاط مختلف شهر و برآورد نیازها در مقیاس محلات در افق چند ساله طرح و استخراج کاستی ها و کمبودها در هریک ازفضاهای مورد نیاز

-           برنامه ریزی لازم در خصوص تملک زمین و احداث فضاهای مورد نیاز با همکاری متولیان و نهاد های مسئول

-           ایجاد تعامل وهماهنگی و همکاری با سایر متولیان و نهادهای مسئول جهت تامین نیازها.......

-           پیشگیری لازم بمنظور حمایت از توسعه مراکز مشاوره ، آموزشی و توانبخشی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی مورد نیاز شهروندان

-           تهیه و تدوین پروژه ها ، طرح ها وبرنامه های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت و نیز پیشنهادات کارشناسی در جهت احداث ، توسعه ، تامین و حمایت از برخی ساختمان های عمومی ، خدماتی مورد نیاز شهروندان ازقبیل فضاهای فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و فضا اماکن مرتبط با فعالیتهای اوقات فراغت تحت عنوان ساماندهی اقتصادی شهری دریافت ایده های مدیریتی و انجام مطالعات میدانی ، ارزیابی و امکان سنجی روشهای تحقق برنامه های پیش روی مدیریت شهری فرادست

-           تشکیل جلسات بحث تبادل  نظر درون بخشی ، تجزیه تحلیل ره یافتهای مورد نظر ،  به منظور روان سازی روشهای اجرایبرنامه ها

-           تعیین و تدوین رئوس برنامه های پیش روی مبتنی بر امعان نظر مدیریت فرادست ، ارزیابی و بررسی دستورالعملهای قابل پیش بینی ، ایجاد وحدت رویه درون سازمانی و تصمیم سازی مدیریتی از طریق هماهنگیهای درون بخشی

-           تفکیک برنامه های اجرایادارات و تشکیل جلسات هماهنگی با کارشناسان و مدیران هریک از ادارات درون و برون ببخشی در راستای تحقق تهیه برنامه های پیش رو

-           شناسایی ارگانها و موسسات مردم نهاد ، در کلیه رده های خدماتی و سطوح  فعالیت

-           تفکیک  سطوح متفاوت خدمات رفاهی بر اساس مستندات قانونی

-           تفکیک رده  های خدماتی بر اساس  حوزه های فعالیت

-           استفاده از خدمات و پتانسیلهای موجود هریک از ارگانها و موسسات مردم نهاد ، براساس نیاز برنامه های پیش رو

-           تامین امکانات و انتظارات ارگانها و موسسات مردم نهاد به منظور فعالیت بهینه در کلیه سطوح و رده های خدماتی ، میتنی بر برنامه های در دست اقدام درو ن وبرون سازمانی

-           روانسازی و ایجاد وحدت رویه ، در روند اجرای برنامه های پیش رو توسط ارگانها و موسسات مردم نهاد

     شرح وظایف اداره توسعه اقتصاد شهروندی و رفاه اجتماعی

-           مطالعه وتهیه و تدوین کتابچه تعاریف و مفاهیم اولیه واساسی از اقتصاد شهر- اقتصاد شهروندی و توسعه اقتصاد شهروندی و رفاه اجتماعی و نیز تطبیق با معیارها و مفاهیم مرتبط با موضوعات اجتماعی

-           پژوهش و مطالعه جهت ارائه الگوها و مدل های متناسب با موضوعات اقتصاد شهروندی و اقتصاد شهروارائه راهبردهای توسعه اقتصاد شهروندی

-           بهره مندی از راهبرد ماتریس اجتماعی شهرو ماتریس فرهنگی شهروندی در توسعه اقتصادی شهر و شهروند و تامین حداقل های رفاه اجتماعی

-           برنامه ریزی جهت اجرایی نمودن مدل های راهبردی توسعه اقتصاد شهروندی

-           بودجه ریزی عملیاتی طبق فازبندی ومراحل اجرایی

-           برنامه ریزی بمنظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای پروژه ها- طرح ها و برنامه های مطالعاتی – اجرایی – نظرسنجی – نیازسنجی و تعیین اولویت های راهبردی جهت ایجاد وتقویت وضعیت اقتصاد شهروندی ورفاه اجتماعی

-           برنامه ریزی بمنظور حمایت  - همکاری و مشارکت جهت توسعه کمی و کیفی رفاه اجتماعی مبتنی برنیازهای جمعیتی شهر تهران

-           برنامه ریزی بمنظور حمایت – همکار ی- مشارکت سایردستگاههای دولتی- غیردولتی و نهادهای مدنی جهت توسعه حداکثری رفاه عمومی و تامین حداقل های رفاه اجتماعی در چارچوب ماموریت های سازمانی

-           برنامه ریزی جهت تلاش برای جذب و فراهم نمودن اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی و موسسات اعتباری مورد تایید شهرداری با هماهنگی شهرداری تهران درچارچوب وظایف واختیارات و برمبنای برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

-           تشکیل سامانه اقتصاد شهروندی

-           بازبینی و بازنگری مستمر در امرتعیین SWOT در چارچوب ماموریت های معاونت و وظایف اداره مربوطه

-           ایجاد وتقویت اطلاع رسانی در سامانه اقتصاد شهروندی و رفاه اجتماعی برای جامعه هدف