• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین16
بازدید امروز78
بازدید دیروز248
بازدید این ماه326
بازدید کل196184
 
  • پیوند ها

شرح وظایف معاونت توسعه خدمات اجتماعی

شرح وظایف معاونت توسعه خدمات اجتماعی
-    اخذ سیاست ها و رویکردهای سازمان درراستای وظایف و ماموریتهای محوله
-    سازماندهی- کنترل و نظارت برکلیه اموربمنظور تحقق وظایف و  ماموریت های محوله
-    برنامه ریزی منطبق با راهبردهای استراتژیک مدیریتی سازمان در راستای توسعه خدمات اجتماعی
-    نظارت برروند پیشرفت فیزیکی و ریالی فعالیت های واحدهای تابعه معاونت
-    نظارت برنوع ونحوه اخذ و جمع آوری کلیه اطلاعات واحدهای تابعه
-    تهیه بانک اطلاعاتی قابل استناد و دسترس و بهره برداری مورد نیاز سازمان درحیطه ماموریت ابلاغ شده.
-    تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئین نامه های تخصصی مورد نیاز در چارچوب وظایف و ماموریت های محوله
-    نظارت برحسن اجرای مفاد بخش نامه ها – دستورالعمل ها و آئین نامه های ابلاغی در سازمان یا تنظیم شده داخلی
-    تهیه و تدوین استراتژیهای مدیریتی جهت ارتقاء کمی و کیفی در انجام وظایف وماموریت های محوله
-    برنامه ریزی و بودجه بندی عملیاتی سالیانه ونظارت مستمربرتطبیق با برنامه های مصوب و     سیاست های سازمان و حسن اجرای آنها
-    تهیه و تنظیم SWOT و بازبینی مستمر واصلاحات در چارچوب وظایف و ماموریت های محوله
-    تهیه وتنظیم شاخص های مناسب عملکردی جهت بهبود فرآیند احصاء نتایج مطلوبتر
-    نظارت و ارزیابی و رسیدگی مستمر برفرآیندهای عملکردی پروژه ها- طرح ها و برنامه های معاونت
-    ایجاد و تقویت ارتباطات-  تعاملات و بهره مندی ازظرفیت های سایر واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی جهت هم افزایی توان خدماتی
-    پیگیری و تهیه و تنظیم اولیه طرح ها ولوایح مورد نیاز و یا ابلاغی
-    ارزیابی نظارت برعملکرد واحدهای خدمات اجتماعی مناطق 22 گانه در چارچوب وظایف و ماموریت های محوله
-    شرکت در جلسات متناسب با موضوعات و درچارچوب ماموریت های محوله
-    نظارت و رسیدگی کارگروه برنامه ریزی و ساماندهی افراد آسیب دیده ودرمعرض آسیب های اجتماعی
-    تشکیل کارگروه برنامه ریزی و ساماندهی افراد آسیب دیده و درمعرض آسیب های اجتماعی
-    شناسایی وضعیت اجتماعی اتباع بیگانه و تشکیل کارگروه برنامه ریزی ویژه جهت ساماندهی آنان
-    ارائه گزارشات دوره ای به مدیرعامل سازمان
-    اطلاع رسانی – آگاه سازی درحیطه ماموریت معاونت به منظور پیشگیری لازم در موضوعات تخصصی
-    شناسایی ظرفیت های تشکل ها و کانون های تخصصی موضوعی درحیطه ماموریت های معاونت