• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین16
بازدید امروز78
بازدید دیروز248
بازدید این ماه326
بازدید کل196184
 
  • پیوند ها

شرح وظایف معاونت مالی -اداری و پشتیبانی

شرح وظایف معاونت مالی، اداری وپشتیبانی

-           پیگیری و جذب اعتبارات تخصیص یافته از  اداره کل اموربانوان

-           پیگیری واعمال سیاست های تشویقی جهت تحقق ایجاد وتقویت فرایند اجرای پروژه شهروند اقتصادی

-           تهیه و تنظیم موافقتنامه های امورهمکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری منعقده با شهرداریهای و سایرسازمانها طبق سیاست سازمان و ماموریتهای محوله

-           تهیه وتنظیم پیشنهاد پروژه ها و طرح ها و برنامه های اقتصادی جهت درآمدزایی طبق سیاست سازمان و ماموریتهای محوله

-           تهیه وتنظیم وتدوین استراتژی جهت تحقق بهبود روش های مالی اداری بمنظور ارتقاء سطح کیفی پرسنل و ارباب رجوع

-           انجام وظایف مالی واداری مدیرعامل در غیاب وی با توجه به اختیارات تفویض شده

-           نظارت برتهیه وتنظیم بودجه واحدهای تابعه طبق دستورالعمل صاره و خط مشی شهرداری با توجه به توسعه فعالیتها

-           ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مربوطه و بخشنامه های اداری و مالی به واحدهای مراکز تابعه و نظارت برحسن اجرای آنها

-           نظارت برتهیه وتنظیم و جمع آوری آمار واطلاعات مورد نیاز سازمان

-           نظارت برانجام اموراداری و پرسنلی واحدهای تابعه با توجه به خط مشی کلی شهرداری در قالب اختیارات تفویض شده به سازمان

-           نظارت برتهیه و تنظیم فرمهای ارزشیابی کارکنان طبق ضوابط اجرایی ابلاغ شده به سازمان

-           نظارت برانجام امورمالی ونگهداری حساب اموال واحدهای تابعه وامضاءاسناد مالی با  توجه به مقررات مربوطه

-           نظارت برحسن اجرای امورتدارکاتی و خدماتی واحدهای  تابعه با توجه به خط مشی تعیین شده

-           پیش بینی تجهیزات فنی موردنیاز واحدها با همکاری مدیران مراکز و اقدام مناسب جهت تهیه آنان

-           برنامه ریزی جهت تامین اهداف شهرداری تهران باتوجه به امکانات موجود و نیازهای مراکز و پیشنهاد طرح توسعه و گسترش با توجه به مقررات وخط مشی های تعیین شده با همکاری مدیران مراکز

-           عندالزوم شرکت درجلسات و سمینارها برحسب مورد با نظرمقام مافوق

-           انجام سایرامورمربوطه که از طرف مدیرعامل ارجاع می شود.