• هدر
  • شعار شهردار تهران
 

 

سید نجم الدین محمدی
مدیرعامل سازمان

 

 
آنلاین19
بازدید امروز84
بازدید دیروز248
بازدید این ماه332
بازدید کل196190
 
  • پیوند ها

مصوبات ارتقای کارآفرینی

1-  مصوبه شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)مورخ 5/3/1388 در خصوص کارآفرینی

با عنایت به معضلات اجتماعی و آسیب های فرهنگی ناشی از بیکاری ، نیاز به توانمندسازی اقشار مختلف،  فراهم آوردن زمینه حضور کارآفرینان و نخبگان در عرصه های مدیریت اقتصاد شهری و توسعه کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان ، پیشگیری از اتلاف استعدادها و توانمندی ها ، پایداری اجتماعی و بهبود کیفیت شهروندی در تهران با به کارگیری مشارکت های مردمی ، نهادها و سازمانهای مربوط و در راستای تحقق اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد بندهای دوم ، چهارم و پنجم ماده هفتادویکم (71) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و الحاقات قانونی بعدی آن و هم چنین به استناد تصویب نامه شماره 50876/ت33913 هـ به تاریخ 25/8/1384 هیأت وزیران در خصوص ایجاد دفاتر کارآفرینی در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و هم چنین فصل دهم از مصوبه برنامه پنج ساله شهرداری تهران و هم چنین با استناد به ماده بیست و یکم و بند "الف" ماده سی و نهم (39) و بند "ب" ماده چهلم (40) و مواد چهل و پنجم (45) و چهل و ششم (46) و چهل و هفتم (47) و بند "الف" ماده چهل و هشتم (48) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور، شهرداری تهران موظف است نسبت به ساماندهی ، توسعه و ارتقای فرهنگ کارآفرینی و تهیه و تدوین دستورالعمل ها و سیاست های اجرایی آن برای بهبود فضای کسب و کار در شهر تهران و افزایش رقابت پذیری بر اساس محورهای زیر اهتمام ورزد:

الف - توسعه زیرساختها :

انجام اقدامات ذیل به منظور تحقق اهداف ، فوق الذکر درسه سطح خرد (گسترش زیر ساخت های محلی ای)، منطقه ای (گسترش زیر ساختهای منطقه ای)و کلان ، (گسترش زیر ساخت¬های شهری و فراشهری):

1- برنامه ریزی و راه اندازی ، ایجاد و حمایت از مراکز و خانه های کارآفرینی و خوشه های کسب و کارشهری ، بازارچه ها و نمایشگاه های دستاوردهای این گروه و توسعه و تکمیل مراکزجامع  مشاوره کارآفرینی با استفاده از ظرفیت های موجود.

2-  جذب و حمایت از کارآفرینان نوپا و راه اندازی مراکز ویژه برای مهارت آموزی و توانمندسازی دختران، زنان سرپرست خانوار، کودکان و نوجوانان و نیز گروه های آسیب پذیر، متکدیان، کودکان کار و معتادان بهبود یافته .

3-   ایجاد و حمایت از پارک های فن آوری در راستای تحقق برنامه پنج ساله شهرداری تهران و امکانات مناسب در این پارک ها به کارآفرینان

ب - برنامه های فرهنگ سازی ترویجی و آموزشی :

1-  همکاری باسازمان های ذی ربط جهت تهیه برنامه¬های هدفمند با موضوع کارآفرینی برای ترویج و آموزش عمومی ، مهارت¬های اجتماعی، ارتقای فرهنگ عمومی و حمایت از ترویج و گسترش  این¬گونه برنامه¬ها و برنامه¬های اطلاع رسانی و ترویجی با بهره گیری از امکانات تبلیغات شهری در این خصوص .

2- حمایت از تأسیس و گسترش شرکت های زایشی (دانشگاه¬ها و مراکز پژوهشی و تشکیل شرکت¬های تعاونی ، برنامه های توسعه کارآفرینی ویژه کودکان و نوجوانان ، دختران و گروه¬های زنان سرپرست خانوار و هم چنین آموزش کارکنان و مدیران) و نیز ارائه خدمات مشاوره ای بدین منظور.

3- حمایت از تشکیل و ایجاد شرکت¬های نوپا توسط فارغ التحصیلان، گروه ها و کانون های دانشجویی با هدف توسعه و حمایت از شکل گیری شرکت¬های دانش بنیان با تأکید بر نقش دانشگاهیان و    فارغ¬التحصیلان در این زمینه .

ج - برنامه های تسهیلاتی ، مالی و شبکه سازی:

1- همکاری و اعمال حمایت به منظور توسعه کارآفرینی در تشکیل ، توسعه و استفاده از امکانات صندوق های دولتی و ایجاد صندوق های غیر دولتی در این خصوص.

2- اختصاص اعتبار و تسهیلات مالی به کارآفرینان شهری و همکاری با شرکت های بیمه به منظور تقبل بخشی از مخاطره¬های پروژه¬های کارآفرینی و تأمین حمایت¬های حقوقی در این زمینه از کارآفرینان.

د-توسعه کارآفرینی سازمانی ، نهادینه سازی و ارتباط بین بخشی:

1-  تجدید و نوآوری ساختار ارتقای نیروی انسانی برپایه ارشدیت ، جهت دهی ، هماهنگی و تلفیق نظام پیشنهادها ، نظام تحول اداری و بهره¬وری در راستای کارآفرینی سازمانی و نوآوری و حمایت از   راه¬اندازی دفاتر کارآفرینی درون سازمانی .

2- تسهیل و حمایت از فعالیت شبکه ها و تعاملات بین کارآفرینان و اجرای نظامی کارآفرینی و ارتقای قابلیت های موجود برای تشکیل شبکه¬های مختلف و تنظیم رویه¬های کاری شفاف و نظام یافته و یکسان سازی رویه¬ها .

3-   تشویق نهادهای ملی و استانی حامی کارآفرینی وتسهیل و تقویت ارتباط و هماهنگی بین مراکز دولتی و کارآفرینان حوزه شهری و تسهیل و تقویت به منظور مشارکت در توسعه کارآفرینی شهری .

4-  ساماندهی کارگران آزاد ، ساختمانی ، فصلی و موقت در چارچوب وظایف مربوط ، با توجه به یکسان سازی رویه¬ها و با همکاری و بهره گیری از ظرفیت های سایر دستگاه¬ها و موسسات مرتبط در اجرای مصوبه .

5-   انجام هماهنگی با ستادکارآفرینی (تحت پوشش سازمان رفاه اجتماعی ) به منظور اثر بخشی فعالیت¬ها و یکسان-سازی رویه¬ها و جهت¬دهی برنامه¬های مهارت¬آموزی، توانمندسازی و کارآفرینی کلیه سازمان ها و ادارات کلی شهرداری درقالب برگزاری دوره¬های کارآفرینی.